ОАО МЕТРОГИПРОТРАНС
АРХИТЕКТУРА
Portfolio

Ramenki

Head - Shumakov N.I. Authors: Borzenkov L.L. - lead author. Volovich M.V. Kostikov S.F. Nagieva T.A. Soldatov N.N. Uvarov V.K. Zemlyanickiy I.G. Djavadova G.V.

Planning year: 2013
Realization year: 2015
© 2004-2016 All rights reserved
OAO "Metrogiprotrans" ARCHITECTURE www.arhmetro.ru
Inform Agency "Architect" www.architektor.ru

Москва
115054
ул.Бахрушина
д.32, стр.2
953-46-11
953-40-04